سری 2000

رديف

كد فني بلبرينگ وضعيت رديف كد فني بلبرينگ وضعيت

1

21311MBW33C3     موجود

 63

22318 cw33     موجود

2

21312MBW33     موجود

64

22319 MBW33C3     موجود

3

21320MBW33C3     موجود

65

22319 CW33C3     موجود

4

218248/210     موجود

66

23022 MBW33 C3     موجود

5

2206-2RS     موجود

67

23024 MBW33 C3     موجود
6 2207-2RS     موجود

68

23026 MBW33 C3     موجود
7 2207-2RSK     موجود

69

23028 CW33     موجود

8

2208-2RSK     موجود

70

23030 MBW33 C3     موجود

9

2210-2RSK     موجود

71

23032 MBW33 C3     موجود

10

2211-K2RS     موجود

72

23034 MBW33 C3     موجود

11

2211-2RS     موجود

73

23036 CW33     موجود

12

2212 K 2RS       موجود

74

23038 MBW33 C3     موجود

13

2213 2RS     موجود

75

23056 MBW33 C3     موجود

14

2213 K 2RS       موجود

76

23120 MBW33 C3     موجود

15

22206 CW33 C3     موجود

77

23120 CW33 C3     موجود

16

22208 MBW33     موجود

78

23122 MBW33 C3     موجود

17

22208 CW33C3     موجود

79

23126 MBW33 C3     موجود

18

22209 CAW33        موجود

80

23128 MBW33 C3     موجود

19

22210 MBW33C3     موجود

81

23130 CW33 C3     موجود

20

22211 CKW33 C3     موجود

82

23132 MBW33 C3     موجود

21

22211 CAW33        موجود 83 23134 MBW33 C3     موجود

22

22212 CW33 C3     موجود 84 23136 MBW33 C3     موجود

23

22212 CW33 P6     موجود 85 23138 MBW33 C3     موجود

24

22212MBW33C3     موجود 86 23140 MBW33 C3     موجود

25

22213 CW33     موجود 87 23148 MBW33 C3     موجود

26

22213MBw33 C3     موجود 88 23152 MBW33 C3     موجود

27

22213 CKW33 C3     موجود 89 23226 MBW33 C3     موجود

28

22214 CW33 C3     موجود 90 23228 CW33 C3     موجود

29

22215 CW33 C3     موجود 91 23936 MBW33 C3     موجود

30

22215 MBw33 c3     موجود 92 23960 MBW33 C3     موجود

31

22216 CKW33 C3     موجود 93 23960 CAW33     موجود

32

22216 MBW33     موجود 94 24024 MBW33 C3     موجود

33

22217 MBW33 C3     موجود 95 24028 MBW33 c3     موجود

34

22217 CKW33 C3     موجود 96 24030 MBW33 C3     موجود

35

22218 CKW33 C3     موجود 97 24032 MBW33 C3     موجود

36

22218 CKW33     موجود 98 24034 MBW33 C3     موجود

37

22218 CAW33        موجود 99 24034 MBW33     موجود

38

22218 W33     موجود 100 24036 CW33 C3     موجود

39

22220 CW33     موجود 101 24036 MBW33 C3     موجود

40

22222 CKW33 C3     موجود 102 24038 MBW33 C3     موجود

41

22222 CAW33        موجود 103 24038MBW33     موجود

42

22224 CW33 C3     موجود 104 24040 MBW33 C3     موجود

43

22226 CKW33 C3     موجود 105 24044 MBW33 C3     موجود

44

22226 MBW33     موجود 106 24048 MBW33     موجود

45

22228 CW33 C3     موجود 107 24056 MBW33 C3     موجود

46

22230 MBW33C3     موجود 108 24060 MBW33 C3     موجود

47

22232 MBW33C3     موجود 109 24122 MBW33 C3     موجود

48

22238 CW33 C3     موجود 110 24122 CAW33C3     موجود

49

22309 MBW33 C3     موجود 111 24124 MBW33     موجود

50

22309 CW33 C3     موجود 112 24126 MBW33 C3     موجود

51

22310 CW33 C3     موجود 113 24134 CAW33 C3     موجود

52

22310 MBW33 C3     موجود 114 24134 MBW33 C3     موجود

53

22310 CAW33        موجود 115 24136 MBW33 C3     موجود

 54

22312 CW33     موجود 116 24138 MBW33 C3     موجود

55

22312 CAW33        موجود 117 24144 MBW33 C3     موجود

56

22312 MBW33 C3     موجود 118 24148 MBW33 C3     موجود

57

22312 MBW33     موجود 119 24152 MBW33 C3     موجود

58

22313 CW33 C3     موجود 120 25590 /520 DLB     موجود

59

22314 MA C4 F80 W33     موجود 121 27687/620         موجود

 60

22314 MBW33 C3     موجود 122 29685/ 620     موجود

61

22314 CW33 C3     موجود  

62

22316 cwc3     موجود