سری 3000

رديف

كد فني بلبرينگ وضعيت رديف كد فني بلبرينگ وضعيت

1

30203 موجود 54 32208 A موجود

2

30204 موجود 55 32210 A موجود

3

30205 A موجود 56 32211 A موجود

4

30206 A موجود 57 32214 A موجود

5

30207 A موجود 58 32215 موجود
6 30208 A موجود 59 32216 A موجود
7 30209 موجود 60 32217 موجود

8

30210 A موجود 61 32218 A موجود

9

30211 موجود 62 32219 A موجود

10

30212 موجود 63 32220 A موجود

11

30213 موجود 64 32304 A موجود

12

30214 موجود 65 32305 A موجود

13

30215 موجود 66 32306 A موجود

14

30216 A موجود 67 32307 A موجود

15

30217 A موجود 68 32308 A موجود

16

30302 موجود 69 32309 A موجود

17

30303 موجود 70 32310 A موجود

18

30304 موجود 71 32311 A موجود

19

30306 A موجود 72 32314 A موجود

20

30307 A موجود 73 32316 A موجود

21

309609 DLB موجود 74 3306 موجود

22

31307 A موجود 75 3309 موجود

23

31308 A موجود 76 3309 C3 موجود

24

31309 A موجود 77 3309 TN C3 موجود

25

31310 A موجود 78 3310 موجود

26

31315 A موجود 79 3312 موجود

27

31316 A موجود 80 33010 موجود

28

31324 A موجود 81 33019 A موجود

29

31326 A موجود 82 33020 XA موجود

30

32005 XA موجود 83 33021 XA موجود

31

32008 XA موجود 84 33022 xa موجود

32

32009 XA موجود 85 33109 A موجود

33

32010 موجود 86 33110 A موجود

34

32011 موجود 87 33114 موجود

35

32013 A موجود 88 33115 A موجود

36

32014 XA موجود 89 33118 A موجود

37

32015 XA موجود 90 33205 A موجود

38

32016 XA موجود 91 33206 A موجود

39

32026 موجود 92 33207 موجود

40

32040 DF موجود 93 33208 A موجود

41

3206 موجود 94 33209 A موجود

42

3207 موجود 95 33211 A موجود

43

3207 2RS موجود 96 33212 موجود

44

3209 موجود 97 33213/218 موجود

45

3209 C3 موجود 98 33213 A موجود

46

3211 موجود 99 33214 A موجود

47

3216 موجود 100 33215 A موجود

48

3216 2RS موجود 101 33220 A موجود

49

3217 موجود 102 37425 / 625 موجود

50

32204 موجود 103 37431/625 موجود

51

32205 A موجود 104 3780/ 3720 موجود

52

32206 A موجود 105 395A/394A موجود

53

32207 A موجود 106 3982/3920 موجود