سری nj-nu ،5000 و 7000

رديف

كد فني بلبرينگ وضعيت رديف كد فني بلبرينگ وضعيت

1

NJ 203 ETNC3 موجود 41 NU 315 E موجود

2

NJ 205 E موجود 42 NU 316 EC3 موجود

3

NJ 214 E موجود 43 NU 319 EMC3 موجود

4

NJ 220 E موجود 44 NU 320 EM موجود

5

NJ 236 M موجود 45 NU 326 EMAC3 موجود
6 NJ 2203 ETNC3 موجود 46 H 210 موجود
7 NJ 2207 E موجود 47 H 311 موجود

8

NJ 2209 E موجود 48 51101 موجود

9

NJ 2224 E موجود 49 51105 موجود

10

NJ 2308 EP64 موجود 50 51108 موجود

11

NJ 2309 E موجود 51 51109 موجود

12

NJ 2309 موجود 52 51117 موجود

13

NJ 2310  EP64 موجود 53 51124 موجود

14

NJ 305 E موجود 54 51208 موجود

15

NJ 306 E موجود 55 51210 موجود

16

NJ 310 E موجود 56 51217 موجود

17

NU 205 E موجود 57 51312 موجود

18

NU 208 E موجود 58 52210 موجود

19

NU 211 E موجود 59 580/572 X موجود

20

NU 213 E موجود 60 594/ 592 A موجود

21

NU 213 EKC3 موجود 61 1207K موجود

22

NU 215 E موجود 62 1208K موجود

23

NU 217 E موجود 63 1209K موجود

24

NU 220 E موجود 64 1209 موجود

25

NU 232 M موجود 65 1210K موجود

26

NU 2203 E موجود 66 1211K موجود

27

NU 2208 E موجود 67 1211 موجود

28

NU 2209 E موجود 68 1212K موجود

29

NU 2210 E موجود 69 1213K موجود

30

NU 2212 EMAC3 موجود 70 1215K موجود

31

NU 2212 EC3 موجود 71 7205 B موجود

32

NU 2305 E موجود 72 7217 B موجود

33

NU 2309 موجود 73 7308 B     موجود

34

NU 2310 E موجود 74 7314 B موجود

35

NU 307 E موجود 75 813049/010 موجود

36

NU 308 EP63 موجود 76 903249/10 موجود

37

NU 308 موجود 77 DLBT 0022 موجود

38

NU 309 E موجود 78 JL 819349/310     موجود

39

NU 310 E موجود  

40

NU 314 E موجود