سری 6000

رديف

كد فني بلبرينگ وضعيت رديف كد فني بلبرينگ وضعيت

1

6000 ZZ     موجود 83 6217 2RS     موجود

2

6000 2RS C3     موجود 84 6217 ZZ     موجود

3

6001 2RS     موجود 85 6218 2RS     موجود

4

6001 ZZ     موجود 86 6219     موجود

5

6002 2RS C3     موجود 87 6220 2RS     موجود
6 6002 ZZ     موجود 88 6220 ZZ C3     موجود
7 6002 zz C3     موجود 89 62201 2RS C3     موجود

8

6003 2RS c3     موجود 90 62201 2RS       موجود

9

6004 2rs c3     موجود 91 62202 2RS     موجود

10

6005 2rs C3     موجود 92 62203 2RS C3     موجود

11

6006 ZZ C3     موجود 93 62205 2RS C3     موجود

12

6006 2RS c3     موجود 94 62207 2RS C3     موجود

13

6007 2RS     موجود 95 62208 2RS C3     موجود

14

6008 ZZ     موجود 96 62210 2RS C3     موجود

15

6009 2RS c3     موجود 97 62212 2RS     موجود

16

6009 ZZ     موجود 98 629 ZZ C3     موجود

17

6010 2RS C3     موجود 99 629 2RS C3     موجود

18

6010 ZZ C3     موجود 100 6230 M c3     موجود

19

6011 ZZ     موجود 101 6300 2RSC3     موجود

20

6012 2RS     موجود 102 63001 2RS       موجود

21

6014 2RS     موجود 103 63002 2RS           موجود

22

6015 ZZ c3     موجود 104 63003 2RS            موجود

23

6017 ZZ     موجود 105 63005 2RS C3     موجود

24

6018 2RS     موجود 106 63008 2RS     موجود

25

6019 ZZ C3     موجود 107 6300 ZZ C3     موجود

26

6020 2RS     موجود 108 6301 2rs c3     موجود

27

6021 ZZ C3     موجود 109 6301 zz c3     موجود

28

6026 2RS     موجود 110 6302 2RS/C3     موجود

29

6044 M     موجود 111 6302 ZZ C3     موجود

30

6049/ 6010       موجود 112 6303     موجود

31

607 ZZ C3     موجود 113 6303 2RS     موجود

32

607 2RS C3     موجود 114 6303 2RS C3     موجود

33

608 ZZ     موجود 115 6303 ZZ     موجود

34

608 2RS     موجود 116 6304     موجود

35

613449/613410       موجود 117 6304 2RS/c3     موجود

36

6200 2RS     موجود 118 6304 zz     موجود

37

6200 ZZ C3     موجود 119 6305     موجود

38

6201     موجود 120 6305 2RS     موجود

39

6201 2RS     موجود 121 6305 2RS/c3     موجود

40

6201 ZZ/ZZc3     موجود 122 6305 ZZ     موجود

41

6202     موجود 123 6305 ZZC3     موجود

42

6202 2RS c3     موجود 124 6306     موجود

43

6202 ZZ     موجود 125 6306 2RS     موجود

44

6203     موجود 126 6307     موجود

45

6203 2RS/C3     موجود 127 6307 2RS     موجود

46

6203 ZZ     موجود 128 6307 2RS/c3     موجود

47

6204     موجود 129 6307 ZZ     موجود

48

6204 2RS     موجود 130 6307 ZZC3     موجود

49

6204 2RS/C3     موجود 131 6308     موجود

50

6204 ZZ     موجود 132 6308 2RS     موجود

51

6205     موجود 133 6308 2RS/c3     موجود

52

6205 2RS     موجود 134 6308 zz     موجود

53

6205 ZZ     موجود 135 6309     موجود

 54

6206     موجود 136 6309 2RS     موجود

55

6206 C3     موجود 137 6309 2RS/c3     موجود

56

6206 2RS     موجود 138 6309 ZZ     موجود

57

6206 ZZ     موجود 139 6310     موجود

58

6207     موجود 140 6310 2RS     موجود

59

6207 2RS     موجود 141 6310 ZZ     موجود

 60

6207 ZZ     موجود 142 6311 2RS     موجود

61

6208     موجود 143 6311 2RS C3     موجود

62

6208 ZZ     موجود 144 6311 ZZ     موجود

 63

6208 2RS     موجود 145 6312 2RS     موجود

64

6208 2RS C3     موجود 146 6312 2RS/c3     موجود

65

6208 C4     موجود 147 6312 ZZ     موجود

66

6208 ZNR     موجود 148 6313 2RS     موجود

67

6208 ZZ     موجود 149 6313 2RS/c3     موجود

68

6209     موجود 150 6313 ZZ     موجود

69

6209 2RS     موجود 151 6314 2RS/c3     موجود

70

6209 ZZ C3     موجود 152 6314 ZZ     موجود

71

6210 ZZ     موجود 153 6315 2rs     موجود

72

6210 2RSC3     موجود 154 6315 zz     موجود

73

6211 2RS c3     موجود 155 6316 2rs     موجود

74

6211 ZZ     موجود 156 6317 ZZ     موجود

75

6212 2RS     موجود 157 6317 2RS C3     موجود

76

6212 ZZ     موجود 158 6319     موجود

77

6213 2RS     موجود 159 6320 2rs C3     موجود

78

6214 2RS C3     موجود 160 634 2RS     موجود

79

6215 2RS C3     موجود 161 6405     موجود

80

6215 ZZ C3     موجود 162 6406     موجود

81

6216 ZZ C3     موجود 163 6409 C3     موجود

82

6216 2RS     موجود 164 6411 C3     موجود